هر چی دوس داری به صورت ناشناس برای Fatii بفرست

میخوای خودت هم یک لینک حرف ناشناس داشته باشی !!