هر چی دوس داری به صورت ناشناس برای howsein19 بفرست

میخوای خودت هم یک لینک حرف ناشناس داشته باشی !!